3333636
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสระพังวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ชุมชนสามัคคีมีส่วนร่วม  ผุ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
1112445
000
11114
 
11113
 
11112
 
11111
 
22222
 
33333
 
4444
 
147
 
2132
 
5454
 
1425
 
1212
 
147
 
14
 
11
 
121
 
666
 
12145
 
2232
 
33
 
3656
 
222222
 
3232
 
22231
 
6666
 
878987
 
33333333
 
222
 
666666
 
66
 
99989
 
555555
 
5554
 
3333336
 
8878789
 
66669696
 
1111111111
 
222222222
 
333333333
 
6447897
 
333333
 
08122564
 
999999
 
88898
 
3232323
 
66666
 
55555
 
564897
 
1478547
 
47444444
 
 
5545556
 
221212
 
5478989
 
6549
 
5-9
 
5454546
 
9898
 
36565654
 
23145
 
77777
 
8797
 
11114
 
5467
 
22121
 
6356
 
123987
 
2132
 
pagad
 
787845
งานอนามัยโรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โควิท-19 โรงเรียนสระพังวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.sapungwit.ac.th
789787
 
45678912324561
mmmmm
45785
                                                  ครูแก่นเพชร เกตุกลาง /  ADMIN   ผู้รับผิดชอบงานเว็บไซต์สถานศึกษา /งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน /   E-mail : Wichaglansapung@Gmail.com
12333
 
12121
 
121 122
 
โรงเรียนสระพังวิทยาคม 123 หมู่ 1 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 www.sapungwit.ac.th