3333636
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสระพังวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ชุมชนสามัคคีมีส่วนร่วม  ผุ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
1112445
000
6447897
 
333333
 
08122564
 
999999
 
88898
 
3232323
 
66666
 
55555
 
564897
 
1478547
 
47444444
 
 
5545556
 
221212
 
5478989
 
6549
 
5-9
 
5454546
 
9898
 
36565654
 
23145
 
77777
 
8797
 
11114
 
5467
 
22121
 
6356
 
123987
 
2132
 
pagad
 
787845
งานอนามัยโรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โควิท-19 โรงเรียนสระพังวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.sapungwit.ac.th
789787
 
45678912324561
mmmmm
45785
                                                  ครูแก่นเพชร เกตุกลาง /  ADMIN   ผู้รับผิดชอบงานเว็บไซต์สถานศึกษา /งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน /   E-mail : Wichaglansapung@Gmail.com
12333
 
12121
 
121 122
 
โรงเรียนสระพังวิทยาคม 123 หมู่ 1 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 www.sapungwit.ac.th